Kooperatif Genel Kurulları Hakkında Önemli Duyuru

09 Nisan 2021

Bilindiği üzere, Covid -19 salgını ile mücadele kapsamında yürürlüğe giren 17/04/2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin ilk fıkrasının (d) bendinde “24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3’er aylık sürelerle 3 defaya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm kapsamında, Bakanlığımız görev alanında bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantıları, Bakanlık Makamı Onayları ile önce 31/10/2020 tarihi sonrasına, akabinde ise 31/01/2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 01/03/2021 ve 29/03/2021 tarihlerinde açıklanan "yeni kontrollü normalleşme süreci"ne dair usul ve esaslar sonrasında İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan 02/03/2021 ve 29/03/2021 tarihli Genelgelerde kooperatif genel kurullarına ilişkin düzenlenmelere de yer verilmiştir. Son olarak Bakanlığımız yetki alanında bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantıları hakkında Bakanlık Makamının 05/04/2021 tarihli Onayı alınmıştır. 
Bu çerçevede, 
- Kooperatiflerin olağan genel kurul toplantılarının kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçebilmek amacıyla 30/04/2021 sonrasına ertelenmesi, 
- Ertelenen olağan genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde (31/07/2021 tarihine kadar) yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi,
- Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının belirlediği kurallara uymak şartıyla sorumluluk çağrıyı yapan organda olmak üzere, toplantıya ilgili Valilikçe izin verilmesi halinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılabilmesi,
sağlanmıştır. 
Bu itibarla, erteleme süresi içerisinde genel kurulu olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaması gerekmektedir.
Öte yandan, yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantıları, 2020 yılı olağan genel kurul toplantıları ile ayrı ayrı yapılabileceği gibi kooperatif yönetim kurullarının tercihine göre, toplantılarda geçirilecek zamanın daha kısa tutulması ve toplantıların daha hızlı bitirilmesi bakımından birleştirilerek de yapılabilecektir.

Olağan genel kurul toplantılarının birleştirilerek yapılması durumunda, toplantıya ilişkin tek çağrı yapılması ve tek gündem hazırlanması, gündeme her iki yıl için görüşülmesi gereken konuların ayrı maddeler halinde eklenmesi, toplantıya ilişkin tek tutanağın düzenlenmesi ve temsilci ücretinin tek yatırılması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.