İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

22 Ağustos 2020

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 15.8.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

SORU 1 : Yetki belgesi olmadan aynı takvim yılı içinde kaç adet motorlu kara taşıtı alıp satabilirim?
Yönetmelikte, bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışının, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edileceği belirtilmiştir. 

Yukarıdaki hükümde, bir takvim yılı içinde üçten fazla taşıt satışının ticari faaliyet olarak değerlendirileceği belirtilmekle birlikte “aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe” ifadesinden, üçten fazla taşıt satışının her durumda ticari faaliyet olarak değerlendirilmeyeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, gerçek veya tüzel kişilerin bir takvim yılı içindeki üçten fazla satışlarının Bakanlıkça incelenmesi sonucunda, bu satışların kazanç sağlamak, gelir elde etmek amacıyla yapıldığının tespit edilmesi halinde bu satışlar ticari faaliyet olarak değerlendirilecek aksi tespitlerde ise satış sayısı üçten fazla olsa dahi ticari faaliyet olarak değerlendirilmeyecektir.  

SORU 2 : Yetki belgesi verilebilmesi için istenen şartlar nelerdir?

Meslek odasına kayıtlı olunması,
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,
Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;
On sekiz yaşını doldurmuş olması,
En az lise mezunu olması,
İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
Konkordato talebinde bulunmamış olması,
Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekir.

SORU 3 : İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilecek midir? 
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetki belgesi şartı haline geldiğinden bundan böyle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsatı olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecektir.

Yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 9.6.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olması durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olunduğunu gösteren belge İETTS’ye yüklenmeden veya Müdürlüğünüze teslim edilmeden işletmeye yetki belgesi verilmeyecektir.

Yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 9.6.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olması durumunda ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatının İETTS’ye yüklenmesi veya Müdürlüğünüze teslim edilmesi yeterli olup İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olunduğunu gösteren belge aranmayacaktır.

SORU 4 : Yetki belgesi verilmesi için istenen “en az lise mezunu olma” şartından muaf olanlar kimlerdir?
15.8.2020 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal ettiğini gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kayıtlarından biri ile belgelendiren işletmelerin, 15.8.2020 tarihindeki işletme sahibi (Tüzel kişilerde ve şubelerde o tarihteki yetkili temsilci) aracılığıyla yapacağı yetki belgesi başvurularında lise mezuniyeti şartı aranmayacaktır.

SORU 5 : 15.8.2020 tarihinden önce yetki belgesi almış olan işletmelerin yapması gereken herhangi bir işlem var mıdır?
15.8.2020 tarihinden önce yetki belgesi almış olup iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 9.6.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olan işletmelerin; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olunduğunu gösteren belgeyi 30.6.2021 tarihine kadar İETTS’ye yüklemesi veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, yetki belgeleri iptal edilecektir.

15.8.2020 tarihinden önce yetki belgesi almış olup iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 9.6.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olan işletmelerin ise sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını 30.6.2021 tarihine kadar İETTS’ye yüklemesi veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, yetki belgeleri iptal edilecektir.

SORU 6 : Yönetmeliğin “31/8/2020 tarihine kadar iş yerlerinin durumlarını bu Yönetmelikteki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekir” hükmü gereğince, yetki belgesi olmayanların 31.08.2020 tarihinden sonra işlem yapmaları durdurulacak mı?
31.8.2020 tarihinden sonra yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların noter satışları engellenmeyecek; ancak, taşıt satışlarına ilişkin tüm bilgiler noterler tarafından Bakanlığa iletileceğinden, yetki belgesiz ticari faaliyette bulunanlar tespit edilerek Bakanlıkça cezalandırılabilecektir.  

SORU 7 : Aynı adres (iş yeri) için iki yetki belgesi alınabilir mi?
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte aynı adreste en fazla iki tacir veya esnaf ve sanatkarın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edebileceği belirtildiğinden, aynı adrese iki iş yeri ruhsatı ve buna bağlı olarak iki yetki belgesi verilebilecektir. Bu durumda iş yeri metrekare şartı belediye tarafından ruhsat verilirken iki kat olarak uygulanacaktır. 

SORU 8 : Aynı adreste (iş yerinde) ikinci el oto ticaretinden başka bir ticari faaliyette bulunabilir miyim?
 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, aynı iş yerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulamaz. Bunun tek istisnası, ilk tescil motorlu kara taşıtı (sıfır taşıt) ticareti faaliyetidir. 

SORU 9 : Home ofis olarak faaliyet gösterenler yetki belgesi başvurusu yapabilirler mi?
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca home ofis olarak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunulması mümkün olmayıp bu şekilde faaliyet gösterenlere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve buna bağlı olarak yetki belgesi verilemez.