Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi İlanı

11 Ekim 2021

İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, AMASYA  ilinde ikamet eden veya meslekî faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Amasya  İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulacaktır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
 
(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
 
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine   karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

ç)  Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve 17’nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde “Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri” şeklinde belirtilen belgelere sahip olmak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.

g) Başvuru yapılan İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak.
 
 
 
BAŞVURU USULÜ:
 
Başvuru Yeri: Başvurular,  https://amasya.ticaret.gov.tr/  internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sayfasından temini ile Amasya Ticaret İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihi: En geç 24/12/2021 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
  
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
 
Başvuru dilekçesine,

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan İl Müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan.

c) Adli sicil kaydı belgesi.

ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.

d) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler.

e) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.

f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

g) İki adet vesikalık fotoğraf.

ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği.

h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.

 ı)  Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyanların eklenmesi gerekir.
 
 
 
İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI: 

1- Ayakkabı Satıcısı/Tamircisi
2- Bankacı
3- Bankacılık Bilişim
4- Bilgisayar Mühendisi
5- Beyaz Eşya/DTM (buzdolabı, çamaşır makinesı, bulaşık makinesı, fırın vb.)
6- Bisiklet-Şarjlı Bisiklet
7- Bilgisayar Programcısı
8- Çanta İmalatçısı
9- Değerli Taş ve Kuyumculuk
10- Deri Ürünleri
11- Diğer Elektrikli/Motorlu Ürünler (jeneratör, akü, testere, matkap vb.)
12- Diş Hekimliği (diş tedavisi, implant, protez, ortodonti vb.)
13- Doktor-Plastik Cerrahi Estetik (burun estetiği, saç ekimi vb.)
14- Elbise Tasarımcısı
15- Elektrikli Küçük Ev Aletleri (elektrikli süpürge, su ısıtıcısı, blender, tost makinesi vb.)
16- Elektronik Aletler (cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon, yazıcı, tarayıcı vb.)
17- Elektrik Mühendisi
18- Elektronik Mühendisi
19- Emlak Komisyoncusu
20- Eşya Değer Tespiti
21- Fotoğraf Makinesi
22- Gayrimenkul Değerleme
23- Gıda,
24- Giyim ve Tekstil
25- Gıda Mühendisi
26- Gümüş Eşya ve Takı
27- Güvenlik Sistemleri
28- Güzellik Hizmeti
29- Halı-Kilim
30- Hesap Bilirkişisi (sosyal mali içtimai durum araştırması dahil)
31- Isıtma ve Havalandırma Cihazları (kombi, klima, şofben, elektrikli ısıtıcı vb.)
32- İnşaat-Konut (yapım, tamirat, tadilat)
33- Kâğıt Ürünleri
34- Kişisel Sağlık Cihazları (işitme cihazı, tansiyon aleti vb. ) 
35- Kozmetik Ürünler
36- Makine Mühendisi
37- Mobilya (hazır ürünler koltuk takımı gibi ölçü alınıp yapılan ürünler vb.)
38- Motosiklet–Şarjlı Motosiklet
39- Medikal, ortopedik cihaz ve protezler
40- Optisyen
41- Otomotiv  (mekanik, motor, elektrik-elektronik, otomobil parçası, tamir, araç değer kaybı vb.)
42- Parfümeri
43- Parke
44- Petrol ve Ürünleri
45- Saat Satıcısı/Tamircisi
46- Sıhhi Tesisat
47- Sigortacılık
48- Terzi
49- Unlu Şekerleme İmalat
50- Yalıtım İzolasyon
51- Züccaciye
ve benzeri tüm uzmanlık alanları.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 
İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir.

Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir.

Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.
 
 
YEMİN:
 
Sicile ve listeye kabul edilenlerden, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliğinin “Yemin” başlıklı 19’uncu maddesi gereği Ek-3’te yer alan Yemin Formunun ıslak imzalı bir örneğinin bilirkişi sicil dosyasına eklenmek üzere İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.
 
 
LİSTELERİN İLANI:

Başvurusu kabul edilen bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2021 tarihinde Amasya Ticaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
 
 
BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ:
 
6502 sayılı Kanun’un 84’üncü maddesinin birinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Ücret Tarifesi" 1/1/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.